Strona główna » Spis treści

Spis treści

Akty prawne

Wykaz skrótów

Słowo wstępne

KOMENTARZ

I. REKRUTACJA DO SZKÓŁ PUBLICZNYCH

   1.  Wprowadzenie
   2.  Postępowanie rekrutacyjne
2.1.   Przebieg rekrutacji
2.2.   Terminy rekrutacji
2.3. Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły
2.4.   Działania komisji rekrutacyjnej
2.5.   Procedura odwoławcza
2.6.   Postępowanie uzupełniające
2.7.   Przyjęcie ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego
2.8.   Sytuacja obcokrajowców oraz uczniów powracających z zagranicy
   3.  Ochrona danych osobowych uczniów i ich rodzin
   4.  Kompetencje poszczególnych organów w związku z rekrutacją
   5.  Zmiana statutów szkół
   6.  Podsumowanie

II. REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ I PUBLICZNYCH PLACÓWEK ARTYSTYCZNYCH

   1.  Wprowadzenie
   2.  Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej
   3.  Badanie przydatności i egzamin wstępny
   4.  Komisja rekrutacyjna
   5.  Egzamin kwalifikacyjny
   6.  Przyjmowanie uczniów do nowo utworzonych szkół i placówek artystycznych

PROCEDURY


   1.  Procedura rekrutacji do szkół publicznych
1.1.    Czynności poprzedzające rekrutację
1.2.   Przebieg rekrutacji
2.3.   Środki zaskarżenia w postępowaniu rekrutacyjnym
2.4.   Przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego
   2.  Procedura rekrutacji do szkół publicznych
2.1.   Czynności poprzedzające rekrutację
2.2.   Przebieg rekrutacji
2.3.   Środki zaskarżenia w postępowaniu rekrutacyjnym
2.4.   Przyjęcie ucznia do klasy wyższej niż pierwsza albo na rok kształcenia wyższy niż pierwszy
2.5.   Przyjęcie ucznia do klasy wyższej niż pierwsza albo na rok kształcenia wyższy niż pierwszy

WZORY DOKUMENTÓW

I. REKRUTACJA DO SZKÓŁ PUBLICZNYCH


   1.  zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej (publicznego gimnazjum)
   2.  ogłoszenie organu prowadzącego o terminach rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów
   3.  ogłoszenie kuratora oświaty o terminach rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
   4.  wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej
   5.  wniosek o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej publicznego gimnazjum
   6.  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
   7.  oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata
   8.  wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia ucznia do szkoły
   9.  zarządzenie dyrektora szkoły podstawowej (gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej) w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz wyznaczenia jej przewodniczącego
  10.  regulamin komisji rekrutacyjnej przy publicznej szkole podstawowej (gimnazjum)
  11.  regulamin komisji rekrutacyjnej przy szkole ponadgimnazjalnej
  12.  decyzja dyrektora szkoły dotycząca odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  13.  protokół posiedzenia komisji rekrutacyjnej w publicznej szkole podstawowej (gimnazjum)
  14.  protokół posiedzenia komisji rekrutacyjnej w szkole ponadgimnazjalnej
  15.  uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w sprawie odmowy przyjęcia do szkoły
  16.  zarządzenie dyrektora gimnazjum (szkoły ponadgimnazjalnej) w sprawie informacji o terminach rekrutacji
  17.  zarządzenie dyrektora szkoły podstawowej w sprawie informacji o terminach rekrutacji
  18.  zobowiązanie rodziców przez komisję rekrutacyjną do przedłożenia dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły publicznej
 19.  pismo do organu prowadzącego w sprawie potwierdzenia spełniania przez kandydata na ucznia szkoły kryterium rekrutacyjnego
 20.  lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły publicznej
  21.  lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły publicznej
  22.  potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
  23.  lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym do szkoły publicznej
  24.  lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym do szkoły publicznej
  25.  skarga rodzica do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję dyrektora szkoły publicznej o utrzymaniu w mocy rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  26.  decyzja dyrektora szkoły publicznej w sprawie przyjęcia ucznia w trakcie roku szkolnego
  27.  odwołanie rodzica ucznia (pełnoletniego ucznia) do dyrektora szkoły publicznej od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

II. REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ I PUBLICZNYCH PLACÓWEK ARTYSTYCZNYCH
 

  28.  wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej
  29.  zarządzenie dyrektora szkoły artystycznej w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz wyznaczenia jej przewodniczącego
  30.  regulamin komisji rekrutacyjnej przy publicznej szkole artystycznej
  31.  decyzja dyrektora szkoły artystycznej dotycząca odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  32.  protokół posiedzenia komisji rekrutacyjnej w szkole artystycznej – przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego
  33.  protokół posiedzenia komisji rekrutacyjnej w szkole artystycznej
  34.  uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w sprawie odmowy przyjęcia do szkoły artystycznej
  35.  zarządzenie dyrektora szkoły artystycznej w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej oraz terminu przeprowadzenia badania przydatności / egzaminu wstępnego
  36.  lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły artystycznej
  37.  lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły artystycznej
  38.  zarządzenie dyrektora szkoły artystycznej w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego oraz terminu składania wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej
  39.  zarządzenie dyrektora szkoły artystycznej w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza lub na semestr wyższy niż pierwszy, lub na rok kształcenia wyższy niż pierwszy
  40.  zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dla kandydata przechodzącego z innej publicznej szkoły lub placówki artystycznej
  41.  zarządzenie dyrektora szkoły artystycznej w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie w trakcie roku szkolnego
  42.  zarządzenie dyrektora szkoły artystycznej w sprawie wyznaczenia terminu postępowania uzupełniającego
  43.  zobowiązanie rodziców przez komisję rekrutacyjną do przedłożenia dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły artystycznej
  44.  pismo do organu prowadzącego w sprawie potwierdzenia spełniania przez kandydata do szkoły artystycznej kryterium rekrutacyjnego
  45.  lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym do szkoły artystycznej
  46.  lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym do szkoły artystycznej
  47.  skarga rodzica do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję dyrektora szkoły artystycznej o utrzymaniu w mocy rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  48.  wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły artystycznej do drugiej lub wyższej klasy albo na rok kształcenia wyższy niż pierwszy
  49.  decyzja dyrektora szkoły o przyjęciu ucznia do drugiej lub wyższej klasy szkoły artystycznej albo na rok kształcenia wyższy niż pierwszy
  50.  decyzja dyrektora szkoły artystycznej w sprawie przyjęcia ucznia w trakcie roku szkolnego
  51.  odwołanie rodzica ucznia (pełnoletniego ucznia) do dyrektora szkoły artystycznej od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Autorzy